Skip to content

Document Header

СТАТУТ ДРУШТВА

У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 26. новембра 2014. године у Врњачкој бањи усвојен је

С Т А Т У Т

УДРУЖЕЊА „Српско-руско-белоруско пријатељство Србије – општински одбор Врњачка бања“
Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење „Српско-руско-белоруско пријатељство Србије – општински одбор Врњачка бања“ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области културне и привредне сарадња између српског, руског и белоруског народа

Циљеви удружења

Члан 2.

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева: афирмација и неговање духовних, културних, научних и других видова сарадње између српског, руског и белоруског народа имајући у виду културно историјску целовитост ова три народа у историјском континуитету – полазећи од тога да између њих постоје вековне историјске, цивилизацијске и културне везе базиране на истородној словенској припадности, православљу и блискости језика. Основни задатак Удружења је да систематски ради на међусобном упознавању српског, руског и белоруског народа, што ће чинити путем учења језика, развијања свестране сарадње у области науке, културе, уметности, спорта, развоја туризма и привреде, да организује, уметничке и друге скупове, предавања и друге разноврсне манифестације. Са истим циљем Удружење ће радити на побољшању међусобног информисања и подстицања привредне сарадње, а посебно у области туризма.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области за коју је регистровано;
2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације;
3) објављује књиге и друге публикације, у складу са законом;
4) организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине;
5) организује волонтерске акције;
6) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које из области своје делатности.
7) организује културне и привредне скупове културних радника и привредника из Републике Србије, Руске федерације и Републике Белорусије у циљу стварања услова за што бољу културну и привредну сарадњу;
8) посебно органиузје туристичке скупове, саветовања и семинаре из области туристичке сарадње наша три народа обзиром да је Врњачка бања једна од најпознатијих бања у Европи

Назив и седиште

Члан 4.

Назив Удружења је: „Српско-руско-белоруско пријатељство Србије – општински одбор Врњачка бања“
Скраћени назив Удружења је: СРУБЕЛ – општински одбор Врњачка бања.
Удружење има седиште у Врњачкој бањи
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Унутрашња организација

Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Председник Удружења.
Функцију заступника врши Председник Удружења

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Удружења;
4) бира и разрешава чланове Управног одбора;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
6) разматра и усваја финансијски план и извештај;
7) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има 5 (пет) чланова, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године и могу се поново бирати на исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 11.

Председник управног обора има права и дужности финансијског налогодавца.
Заменик председника управног одбора је овлашћен да, у одсуству председника управног одбора, потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.
Члан 12.

Управни одбор:

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
2) организује редовно обављање делатности Удружења;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Удружења.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 14.

Удружење заступа и представља председник Удружења.
Своје овлашћење да заступа Удружење, председник може пренети на председника Управног одбора или заменика председника Управног одбора.
Председника бира скупштина.
Председник Удружења у оквиру својих овлашћења обавља следеће послове:
1) предлаже Скупштини и Управном одбору Удружења план и програм развоја и смернице
2) потписује и закључује уговоре, споразуме и друге акте који се односе на пословање Удружења
3) представља и заступа Удружење пред надлежним органима
4) подноси Скупштини извештај о раду
5) спроводи конкретне активности у оквиру међународне сарадње Удружења
6) стара се о информисању чланова Удружења и шире јавности као и о пропаганди Удружења
7) обавља и друге послове утврђене Статутом, Законом и развојном политиком Удружења.
Председник Удружења бира се на период од четири године.

Члан 15.

Стручне административно-техничке и друге послове на плану информисања, евиденције чланства и финансијског пословања, обављању пропаганде, маркетинга, спонзорства и других делатности Удружења врше непосредно поједини чланови Удружења добровољно или запослени радници у складу са Законом о раду. За наведене послове може се образовати посебна служба о чему одлуку доноси председник Удружења.

Члан 16.

Удружење остварује сарадњу са организацијама, скупштинама и институцијама, односно о органима који изражавају спремност за међусобну сарадњу.
Удружење остварује сарадњу и са привредним организацијама и другим субјектима и са њима може закњучити уговоре о сарадњи, у складу са овим Статутом.
Удружење се може удруживати у савезе са другим организацијама и удружењима ради зеједничких остваривања циљева и задатака.
Удружење се може учлањивати и у сродне међународне организације и удружења, одлуком Скупштине Удружења или сарађивати са њима у складу са програмском орјентацијом Удружења.

Остваривање јавности рада

Члан 17.

Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 18.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 19.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области заштите животне средине, као и продајом секундарних сировина прикупљених током реализације акција за чишћење животне средине или производа насталих у оквиру едукативних радионица.
Привредна делатност којом се стиче добит

Члан 20.

Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност – 79.11 – Делатност путничких агенција.
Удужење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.
Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Престанак рада удружења

Члан 21.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

Члан 22.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом

Изглед и садржина печата

Члан 23.

Удружење има печат округлог облика на којем је по ободу исписано „Српско-руско-белоруско пријатељство Србије – општински одбор Врњачка бања“, а у средини реч „Врњачка бања“
Удружење има штамбиљ правогаоног облика са исписаним текстом из става 1. овог Члана са простором за број и датум.

Члан 24.

Општи акти Удружења су:
 Статут
 Пословник о раду Скупштине
 Пословник Управног и Надзорног одбора:
 Други општи акти.
Пословник о раду Управног одбора, Пословник о раду Надзорног одбора доносе поменути органи.
Статут и Пословник о раду Скупштине доноси Скупштина Удружења.

Члан 25.

Иницијативу за доношење, измену и допуну општих аката Удружења могу покренути: Скупштина Удружења, Управни одбор или најмање 10 чланова Удружења.
Члан 26.

Иницијатива за доношење, измену и допуну општег акта доставља се Управном одбору Удружења. После разматрања иницијативе Управни одбор, уколико прихвати иницијативу, формира нацрт акта и доставља га Скупштани, односно надлежном органу Удружења на одлучивање.
Уколико Управни одбор не прихвати иницијативу за доношење, измену или допуну акта, дужан је да писмено извести покретача иницијативе о разлозима њеног не прихватања.
Ако иницијатор није задовољан разлозима не прихватања његових предлога од стране Управног одбора, иницијативу може упутити Скупштини Удружења.

Члан 27.

Аутентично тумачење одредаба општих аката Удружења даје орган који је акт донео.

Члан 28.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 29.

Овај Статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.
Председавајући Оснивачке скупштине
____________________________________
Ненад Манојловић,с.р

Primary Sidebar

Facebook Page Loading...